Phòng địa chính - xây dựng
  • Trương Văn Phương

    Chức vụ:Công chức địa chính XD, GT, CT

    SĐT: 0913536197

Thường xuyên tập trung thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 08/3/2017 của UBND tỉnh về đảm bảo TTĐT, ATGT, VSMT. Tổ chức ký cam kết với các hộ kinh doanh trên trên dịa bàn xã; phối hợp công an thực hiện công tác trật tự an toàn giao thông . Xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm đất vỉa hè, xây dựng trái phép theo quy định.

Công tác quản lý đất đai có chuyển biến tích cực, từng bước được hiện đại hóa. Xét đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân đảm bảo đúng các quy định. Thực hiện kiểm kê đất đai hàng năm theo quy định. Tăng cường quản lý, chủ động phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về sử dụng đất đai, hành vi gây ô nhiễm môi trường. Lập biên bản xử lý các trường hợp vi phạm về sử dụng đất. Tổ chức dọn vệ sinh môi trường ở các khu vực công cộng. Tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt theo hướng cơ giới hóa.