BCH quân sự xã
  • Trịnh Quốc Kiên

    Chức vụ:Chỉ huy trưởng Quân sự xã

    SĐT: 0973692710

Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được củng cố. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các văn bản của Đảng, Nhà nước và địa phương về bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, lực lượng vũ trang vững mạnh. Tổ chức phúc tra, rà soát nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ; sơ tuyển, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, đăng ký phương tiện kỹ thuật hàng năm đạt kết quả cao. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ được triển khai đồng bộ, luôn hoàn thành và vượt chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất lượng, đúng luật. Công tác huấn luyện dân quân tự vệ, tham gia hội thao quân sự đạt kết quả trở lên.