Phòng tài chính - kế toán
  • Vũ Thị Thủy

    Chức vụ:Công chức Tài chính kế toán

    SĐT: 0906.113.031

Công tác quản lý tài chính, ngân sách được quan tâm chỉ đạo, đảm bảo yêu cầu thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, chống thất thu thuế. Tổ chức khai thác tốt các nguồn thu. Thu ngân sách hàng năm đảm bảo các chỉ tiêu huyện giao. Chi ngân sách cơ bản đáp ứng nhu cầu chi thường xuyên, bảo đảm an sinh xã hội. Việc điều hành thu, chi ngân sách đảm bảo theo đúng Luật Ngân sách nhà nước.