Phòng tư pháp – hộ tịch
  • Bùi Xuân Hòa

    Chức vụ:Công chức Tư pháp xã

    SĐT: 0904.190.045

  • Trần Văn Tú

    Chức vụ:Công chức Hộ tịch

    SĐT: 0914269599

Cấp ủy, chính quyền thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, giải quyết tốt TTHC về lĩnh vực tư pháp và hộ tịch cho công dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đảm bảo đúng quy định, góp phần giữ vững ổn định tình hình chính trị, thực hiên thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.