Phòng văn hóa – xã hội
  • Nguyễn Thị Loan

    Chức vụ:Công chức VHTT

    SĐT: 0974.231.013

  • Tô Thị Dung

    Chức vụ:Công chức LĐTBXH

    SĐT: 0902048616

Công tác văn hóa, thể thao, thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và thể chất của nhân dân. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao phục vụ các nhiệm vụ chính trị, chào mừng các ngày lễ, kỷ niệm. Các hoạt động thông tin tuyên truyền và kinh doanh dịch vụ văn hóa được tăng cường quản lý, chất lượng tin bài phát sóng được nâng cao, công tác xã hội hóa hoạt động văn hóa, thông tin, thể dục thể thao đạt kết quả tốt. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được triển khai sâu rộng; việc xây dựng các danh hiệu văn hóa được thực hiện nề. Các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng được duy trì và phát triển rộng khắp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hoạt động của đài truyền thanh từng bước được nâng lên, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của người dân.

Thực hiện nghiêm túc các chế độ chính sách đối với người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục được đẩy mạnh. Trong 5 năm qua đã huy động sự giúp đỡ từ các tổ chức, cá nhân hỗ trợ 41 hộ gia đình chính sách và hộ nghèo sửa chữa và xây mới nhà ở, số tiền 1,38 tỷ đồng. Thực hiện xã hội hóa để xây dựng, tu bổ, nâng cấp các hạng mục Nghĩa trang liệt sỹ với tổng số tiền trên 500 triệu đồng.