Công an xã
  • Phạm Anh Tuấn

    Chức vụ:Trưởng Công an xã

    SĐT: 0972010099

  • Lê Đức Duy

    Chức vụ:Phó Trưởng CA xã

    SĐT: 0913102123

Công an xã cơ bản làm tốt công tác giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thường xuyên nắm bắt tình hình; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và phần tử cơ hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội tiếp tục được triển khai. Công tác quản lý nhà nước về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo được thực hiện nghiêm túc. Làm tốt công tác đăng ký hộ khẩu thường trú, quản lý tạm trú trên địa bàn.