Trạm y tế xã
  • Trần Minh Trí

    Chức vụ:Trạm trưởng trạm Y tế xã

    SĐT: 0978710017

Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng. Quan tâm đầu tư trang thiết bị trạm y tế phục vụ cho công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, đến nay trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia. Các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế được thực hiện có hiệu quả, công tác xã hội hóa về y tế được đẩy mạnh, mạng lưới cộng tác viên y tế thôn hoạt động đảm bảo hiệu quả. Tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em hàng năm đều giảm. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được chú trọng, hàng năm đều tổ chức tập huấn, kiểm tra, ký cam kết vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh. Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình được quan tâm, chú trọng.