26/06/2020
Dự án quy hoạch cụm công nghiệp Nam Hà được Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Bình phê duyệt theo Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 14 tháng 5 năm 2019